top of page

ETICKÝ KODEX PSYCHOLOGŮOLOMOUC.CZ

 

Při práci s klienty dodržujeme zásady bezpečí a mlčenlivosti. Respektujeme každého člověka a jeho důstojnost. Při práci zacházíme pouze s těmi vědomostmi, nástroji, metodami a technikami, jejichž znalosti můžeme řádně doložit. Respektujeme klientovu volbu tématu i rozsah, v jakém se hodlá tématem zabývat.

 

V naši práci ctíme etické zásady několika profesních společenství ze kterých vycházíme. Konkrétně v rámci:

Psychologie (Českomoravská psychologická společnost),

Poradenství (Asociace manželských a rodinných poradců ČR), 

Psychoterapie (Etické zásady pro evropské psychoterapeuty),

Supervize (Český institut pro supervizi).

 

Psycholog vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu. Psycholog má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů. Všechny profesní aktivity vykonává pracovník s nediskriminujícím respektem k osobnosti klientů bez ohledu na etnický původ, sexuální orientaci, věk a sociální zařazení.

 

Způsobilost

Psycholog se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí. Má působit pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci. Má zachovávat takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů. Pokud je požádán o psychologické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka. Musí zabezpečit, aby ti, kteří pracují pod jeho přímým vedením, dodržovali tytéž zásady - především aby rozpoznávali hranice své kompetence.

 

Zodpovědnost

Psycholog dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu, pokud zákon výslovně nestanoví jinak, nebo s výjimkou neodkladných situací vyžadující řešení v zájmu klienta. Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel profesních služeb s nimi souhlasí. Při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vyžádá souhlas zákonného zástupce. Psycholog nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.

 

Ochrana všech informací

Psycholog musí (v souladu s právními normami a předpisy) zajistit ochranu všech informací, které získal v souvislosti s profesní činností. Zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání. Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů - pouze se souhlasem klienta. Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů. Psycholog dbá na to, aby jím vedení a jemu podřízení kolegové respektovali potřebu důvěrnosti ve vztahu k získaným informacím. Monitorování konzultace (video, zvukový záznam),  je možné jen se svolením klienta, případně další přímo zúčastněné osoby. 

    

Důvěra

Psycholog se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k psychologické profesi. Nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu. Nesmí zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické profesionální praxi. Nesmí využít profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, politickým či jiným ideologickým zájmům. Je povinen zajistit psychologické testy, psychodiagnostické pomůcky a záznamy z vyšetření tak, aby k nim neměl přístup nikdo bez příslušného vzdělání a nemohl je používat. Nesmí připustit ovlivnění své profesionální odpovědnosti a standardů praxe jak ve vztahu k sobě, tak i klientovi z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů. K ostatním psychologům přistupuje v duchu zásad stavovské a profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost. Jestliže má psycholog odůvodněné podezření na neprofesionální přístup některého kolegy, je povinen jej na toto vhodným způsobem upozornit. Nedojde-li k nápravě, informuje radu ČMPS. Porušení Etického kodexu projednává etická komise.

 

Kontrakt

V iniciální fázi poradenského procesu, zahrnující obvykle jednu až dvě konzultace, klient nabídne problém, případně vyjádří  svoje požadavky a očekávání. Pracovník klienta stručně a výstižně informuje o závažných okolnostech spolupráce, jmenovitě o způsobu a průběhu poradenského procesu, jakož i o alternativních přístupech a dalších relevantních okolnostech tak, aby se klient mohl informovaně rozhodovat a vyjednat vstupní poradenský kontrakt.    

 

Kontrakt zpravidla obsahuje:  

  • zaměřenost  odborné poradenské intervence/terapie

  • dohodu o osobách, které se přímo účastní poradenského procesu, případně budou přizvány

  • odhad počtu a frekvence konzultací

  • dohodu o výši plateb a způsobu proplácení – pokud se poradenský proces realizuje na privátní bázi 

  • domluvu, že kontrakt je možné v průběhu poradenského procesu upravovat, dohodnou-li se na tom obě strany

bottom of page